Sinds april dit jaar is er de tool ‘Inzicht in ICT-voorwaarden’ voor primair (po) en voortgezet onderwijs (vo). Dankzij de tool krijgen scholen een overzicht van wat er nodig is voor een professionele ICT-inzet en zien ze hoe ze dat zo goed mogelijk organiseren. De tool wordt uitgebreid met een extra thema: registratie van leerlinggegevens. Wilt u meedenken over dit onderwerp, om zo een basis te leggen voor de uitbreiding van de tool? Dat kan tijdens een (of meerdere) meedenksessies die Kennisnet organiseert.

Volgens Dennis Wiersma, minister voor primair (po) en voortgezet onderwijs (vo), is het weliswaar aan te bevelen CO2-meters in klaslokalen op te hangen, maar wordt het geen verplichting. Dat staat in zijn antwoorden na vragen uit de Tweede Kamer.

De regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden wordt uitgebreid. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de regeling op 29 april gepubliceerd. De nieuwe regeling is er voor scholen die op een campus als twee vestigingen zijn georganiseerd maar wel in dezelfde mate een gezamenlijke bijdrage leveren aan het tegengaan van segregatie als een brede school op één locatie.

Omdat het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel kan veranderen, biedt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de scholen de mogelijkheid om aanvullend maatwerkbekostiging aan te vragen. Hiervoor worden scholen gevraagd vanaf nu maandelijks (op de eerste dag van de maand) bij te houden aan hoeveel nieuwkomers ze lesgeven. Hiervoor krijgen scholen dan maatwerkbekostiging. De maatwerkbekostiging geldt in ieder geval voor 2022, met een apart aanvraagformulier.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft via NPOnderwijs.nl de definitieve bedragen bekend gemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 2022-2023. De bedragen voor komend schooljaar vallen voor het voortgezet onderwijs (vo), zoals eerder al bekend werd, hoger uit dan het afgelopen schooljaar.

De voorziening Groot onderhoud is een manier om de kosten voor onderhoud aan huisvesting te verwerken in de jaarrekening. Deze voorziening wordt per 2023 gewijzigd. Schoolorganisaties hebben onvoldoende tijd om adequaat te anticiperen op deze wijziging. PO-Raad en VO-raad hebben hierover samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een brief gestuurd aan de Raad voor de Jaarverslaggeving. De sectororganisaties verwachten dat schoolbesturen het onderhoud tot en met 2023 in de jaarcijfers kunnen verwerken op dezelfde wijze als dat ze dit voor het kalenderjaar 2021 hebben gedaan. Zodra er meer duidelijkheid is op dit thema, informeren wij u daarover.

Scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgen compensatie voor maatregelen bij de eindexamens 2022. De bonden en raden hebben afspraken rondom de vergoeding per medewerkers vastgelegd in een convenant.

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) wordt met een jaar verlengd. Bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanpakken van het personeelstekort in het onderwijs.

De datum voor de leerlingtelling in het primair onderwijs wordt verplaatst van 1 oktober naar 1 februari. De telling van het aantal leerlingen op 1 februari 2022 is bepalend voor de bekostiging van kalenderjaar 2023. Astrium Onderwijsaccountants vraagt schoolorganisaties de telling goed te controleren.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.