Het XBRL Onderwijsportaal wordt komend jaar vernieuwd. Een gevolg hiervan is dat het huidige XBRL Onderwijsportaal niet meer beschikbaar is vanaf 31 december 2021.

Uit het overleg met de Inspectie van het Onderwijs van 26 november 2021 kwam naar voren dat de Raad voor de Jaarverslaggeving momenteel werkt aan een duidelijke definitie van het begrip groot onderhoud.

Afgelopen zomer hebben scholen in het primair en voortgezet onderwijs een schoolscan uitgevoerd, zijn interventies geselecteerd, plannen ontwikkeld en heeft afstemming met de medezeggenschapsraad plaatsgevonden.

Schone lucht binnen scholen is een belangrijk onderwerp in deze periode van corona. Om schooldirecties en -besturen te helpen om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit en de mogelijkheden om deze te verbeteren, hebben de Belangenvereniging van Ouders in Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK gezamenlijk een app ontwikkeld.

Op vrijdag 26 november jl. waren uw vaste vertegenwoordigers van Astrium Onderwijsaccountants aanwezig bij het overleg met de Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en andere vertegenwoordigers uit de sector. Op de agenda stonden het onderwijsaccountantsprotocol, actualiteiten en veranderende wet- en regelgeving. Hierbij berichten wij u over de belangrijkste ontwikkelingen die in het overleg naar voren zijn gekomen.

De informatietool examens uit de 'regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021' is uitgebreid met de sectoren voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende) komt voort uit Europese regelgeving. Het draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht.

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen te verbeteren. De belangrijkste wijzigingen betreffen toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid, ontslag van bestuurders en commissarissen, meervoudig stemrecht en belet en ontstentenis. Dit kan mogelijk effect hebben op de statuten voor uw (onderwijs) organisatie.

De VO-raad heeft met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en loopt tot 1 januari 2022.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.