Oud-werknemers in het onderwijs hebben een bijzondere positie wanneer zij werkloos raken. Werkgevers moeten deze ww-kosten namelijk gedeeltelijk voor hun eigen rekening nemen. Werkgevers in het onderwijs betalen premie aan het Participatiefonds dat speciaal voor deze werknemers is opgericht. Eventuele uitkeringskosten worden vervolgens onder voorwaarden vanuit het Participatiefonds betaald. Bovendien begeleidt het Participatiefonds oud-werknemers om aan een baan te komen.

Als gevolg van modernisering van het Participatiefonds verandert de wetgeving rond eigen wachtgelders per 1 augustus aanstaande en vervalt – onbedoeld – de herbenoemingsverplichting met terugwerkende kracht per 1 april 2022, zowel voor nieuwe als voor oude gevallen.

Eigen wachtgelders zijn oud-werknemers die voorafgaand aan het ontslag langer dan een jaar verbonden waren aan de onderwijsinstelling, en waarvoor in de oude situatie een herbenoemingsverplichting gold. Dat wil zeggen, dat u deze oud-werknemers bij voorrang in dienst moet nemen als er een vacature is. Echter, als gevolg van de modernisering van het Participatiefonds vanaf 1 augustus 2022 zal ook de wetgeving rond eigen wachtgelders veranderen. Dit betekent dat sinds 1 april de herbenoemingsverplichting van de eigen wachtgelders is vervallen. En dit geldt voor de regeling automatische ontheffing voor de herbenoemingsverplichting.

Arthur van der Have, onderwijsaccountant bij Astrium: “Er is sprake van een harde knip tussen het oude regime van de herbenoemingsverplichting en het nieuwe onder het Participatiefonds. De herbenoemingsverplichting was tot 1 april 2022 nog van kracht, maar vanaf die datum niet meer. Sinds 1 april 2022 is geen sprake meer van een herbenoemingsverplichting, zowel voor nieuwe als voor oude gevallen. Astrium moet daarom controleren of u tot 1 april 2022 de vacatures heeft aangeboden aan de eigen wachtgelders.”

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met uw vaste Astrium onderwijsaccountant of relatiebeheerder.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.