btw heffing onderwijs

De detacheringen door een schoolbestuur aan samenwerkingsverband passend onderwijs kwalificeren in het kader van de btw-regels – en de uitleg daarvan door het Hof van Justitie en de staatssecretaris van Financiën - niet als ‘onderwijs’ en mogelijk evenmin als een ‘nauw met het onderwijs samenhangende dienst’.

Als beide kwalificaties niet van toepassing zijn, dient een schoolbestuur ter zake van deze detacheringen btw in rekening te brengen bij een samenwerkingsverband passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs ontvangen voor deze btw kosten financiële compensatie van het Rijk.

Voor zover een schoolbestuur, sinds het vervallen van de overgangsmaatregel per 1 augustus 2016, geen btw heeft berekend ter zake van haar detacheringen aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs, loopt zij dus het risico dat de Belastingdienst deze btw alsnog wil (na) heffen. Als een concreet voornemen tot naheffing niet kan worden weggenomen, is het aan een schoolbestuur om te beslissen of zij deze btw alsnog aan het samenwerkingsverband passend onderwijs in rekening zal brengen of deze voor eigen rekening zal houden.

Ongeacht de op dit laatste punt gemaakte keuze kan een schoolbestuur formeel gehouden zijn om de voor het verleden nog verschuldigde btw door middel van een suppletieaangifte aan de Belastingdienst te voldoen dan wel de Belastingdienst per brief te vragen om haar hiervoor een naheffingsaanslag (zonder boete) op te leggen. Wanneer naar aanleiding van een suppletieaangifte, of het verzoek tot naheffing, een naheffingsaanslag wordt opgelegd, zal daarbij belastingrente in rekening worden gebracht en mogelijk een boete.

Het leerstuk kosten voor gemene rekening kan in een enkele situatie mogelijk uitkomst bieden. De praktijk leert weliswaar dat de strikte uitleg van dit leerstuk door de Belastingdienst een praktische toepassing van dit leerstuk doorgaans in de weg staat, maar btw-specialisten kennen alternatieven die onder omstandigheden wel tot het gewenste resultaat kunnen leiden.

Als de onderwijsregelgeving het toestaat dat werkzaamheden die voortvloeien uit het ondersteuningsplan, dan wel een deel daarvan, door het samenwerkingsverband passend onderwijs tegen betaling van een vergoeding kunnen worden uitbesteed aan schoolbesturen is het niet op voorhand zeker dat de schoolbesturen dan een beroep kunnen doen op de dezelfde btw-vrijstelling die geldt voor samenwerkingsverbanden. Om die reden adviseren wij u om een dergelijke optie alleen toe te passen na een positieve beoordeling van de onderliggende overeenkomst door de Belastingdienst. 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.