Op 15 april 2021 is de nieuwe ‘Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten’ ingegaan. De beleidsregel omschrijft private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen als volgt: ‘alle activiteiten onder (mede) verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag van die instelling, die niet uitsluitend dienen voor de uitvoering van de bekostigde wettelijke taak van de instelling’.

De achterliggende gedachte hierbij is dat overheidsgeld dat voor het onderwijs bestemd is, niet mag weglekken naar andere doelen. Daarnaast wil de overheid voorkomen dat onderwijsgeld oneerlijke concurrentie veroorzaakt met niet door de overheid bekostigde onderwijsaanbieders of ondernemers. 

Er bestaan verschillende implementatie- en uitvoeringvraagstukken in relatie tot de nieuwe beleidsregel. Er wordt door de sector een verruiming van het begrip ‘private activiteiten’ ervaren in relatie tot de maatschappelijke uitdagingen van instellingen en gewijzigde opzet van de ‘integrale kostprijs’. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid bij welke rapporteringsgrens en schaalgrootte van activiteiten nu daadwerkelijk conform de beleidsregel gehandeld en gerapporteerd moet worden. Vanuit de sector (o.a. NBA) is om deze reden nadrukkelijk gevraagd om het uitstel in relatie tot het afleggen van verantwoording over de nieuwe beleidsregel in de jaarverslaggeving eveneens voor het jaar verslaggevingsjaar 2022 van kracht te laten zijn.

Naar aanleiding van de ontvangen signalen gaat de Minister de onderwijsinstellingen berichten dat hij hen nogmaals een extra jaar de tijd gunt om aanpassingen in de bedrijfsvoering door te voeren zodat conform de nieuwe beleidsregel kan worden verantwoord. Dat betekent dat instellingen voor het eerst over het verslagjaar 2023 uitvoering dienen te geven aan de verantwoordingsplicht zoals door de nieuwe beleidsregel voorgeschreven. 

Hierbij de brief van 20 oktober 2022 waarin definitief uitstel is verleend voor verantwoorden beleidsregel publiek privaat in het mbo en HO/Universiteiten in het bestuursverslag naar 2023.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.