De Minister van OCW heeft uw schoolbestuur eind juni 2021 een brief toegestuurd toegestuurd met een berekeningstool voor vo en mbo waaruit de hoogte van de toegekende
subsidiegelden voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) blijkt.

De betaling aan de schoolbesturen start vanaf september 2021 omdat de regeling zelf in augustus 2021 wordt gepubliceerd.

Het Ministerie van OCW heeft op haar website voor het NPO een aparte pagina gemaakt over de verantwoording. Advies aan u is om kennis te nemen van deze informatie.

Er wordt onder meer toegelicht welke uitgaven ten laste van de NPO-subsidie mogen worden gebracht en welke regels er gelden voor de vorming van bestemmingsreserves.

Schoolbesturen moeten de middelen uit het NP Onderwijs besteden in de periode waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is tot en met juli 2023.

In twee gevallen kunt u bestemmingsreserves opnemen:

  • Als u middelen pas kunt uitgeven in het volgende kalenderjaar – maar wel binnen de looptijd van het NP Onderwijs;
  • Als u verwacht na 1 augustus 2023 werkloosheidskosten of een transitievergoeding te moeten betalen voor personeel dat u met geld uit het programma hebt aangenomen. U mag een voorziening vormen om deze toekomstige lasten te dekken.

Er is op dit moment nog onduidelijkheid over wat schoolbesturen aan subsidiebaten ontvangen voor het schooljaar 2022-2023 of dat het programma wellicht langer loopt. Vanuit het Ministerie van OCW wordt dit in het voorjaar van 2022 bekeken en daar heeft de Kamer moties over aangenomen, om juist die mogelijke verlenging te bespreken na de evaluatie in het voorjaar 2022.  

Het is belangrijk dat u de berichtgeving en ontwikkeling rondom de NPO-gelden actief blijft volgen.

In het verlengde adviseren wij u om de interne beheersing op individuele geldstromen en NPO in het bijzonder waar mogelijk nog verder aan te scherpen op de volgende onderdelen:

  • Documentatie van uitgevoerde scans op schoolniveau;
  • Besluitvorming naar aanleiding van afstemming met GMR over de door uw schoolbestuur gemaakte plannen voor de aanwending van de NPO-gelden;
  • Registeren ontvangen voorschotten;
  • Het separaat in de financiële administratie registeren van ‘incidentele’ NPO baten en lasten;
  • Het registeren van de eventuele inzet van (boven) formatie specifiek voor het NPO en daarmee samenhangende huidige en toekomstige personele lasten;
  • Het registeren en verantwoorden van de ‘inhoudelijke’ voortgang op door uw schoolbestuur benoemde interventies.

Astrium toetst bij de interimcontrole 2021 in samenspraak met u of de bovenstaande aandachtspunten toereikend zijn ingericht en worden gedocumenteerd.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.