Op dit moment ligt er een principe akkoord voor een nieuwe cao Gemeenten waarin met terugwerkende kracht over 2021 een besluit zal worden genomen omtrent enerzijds een eenmalige toekenning en anderzijds een procentuele cao stijging over december 2021.

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, is besloten om het woonplaatsbeginsel wettelijk te veranderen en te vereenvoudigen. Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht.

Na de recente persconferentie van de Nederlandse overheid op 12 november 2021 blijkt dat een aantal Covid-maatregelen weer opnieuw ingevoerd worden. Op dit moment geldt een dringend advies om thuis te werken of anders passende maatregelen te treffen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang deze maatregelen zullen blijven aanhouden.

Ook in het jaar 2021 zijn de gevolgen van Covid-19 nog steeds enorm en heeft dit zowel impact op de samenleving als op de (financiële) huishouding van de gemeente. In de jaarrekening 2020 van de gemeente is op diverse onderdelen een toelichting opgenomen op de impact van Covid-19.

De Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft in april 2021 de notitie lokale heffingen (belastingen, heffingen en rechten) gepubliceerd. De notitie heeft als doelstelling een nadere verduidelijking te geven omtrent de verwerkingswijze van lokale heffingen en verwerking in de rapportages, zoals de begroting en de jaarrekening. De notitie heeft als uitgangspunt dat deze in werking zal treden vanaf het begrotingsjaar 2022 of zoveel eerder als mogelijk.

Vorige week vrijdag, 12 november, is een Kamerbrief verschenen over de onderwijsroute naar aanleiding van bestuurlijk overleg Inburgering van 8 november. In het overleg zijn afspraken gemaakt over een financiële impuls voor 2022-2023 en over borging van de onderwijsroute op de langere termijn.

Op dinsdag 26 oktober heeft Astrium, speciaal voor al haar overheidsklanten, een gratis webinar georganiseerd over privacy, cybercrime en de Wet politiegegevens. Wij kijken terug op een zeer geslaagde sessie waar vele van onze relaties bij aanwezig waren. Na de presentaties van Chris de Beer van Privaty B.V. en Arjaan Kunst van Privacy Control Center werden er goede vragen gesteld en wij hebben leuke reacties mogen ontvangen. Dank daarvoor!

Astrium organiseert op dinsdag 26 oktober een gratis webinar over privacy, cybercrime en de Wet politiegegevens voor de lokale overheid. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we hiervoor twee topsprekers hebben weten te strikken: Chris de Beer van Privaty en Arjaan Kunst van Privacy Control Center. 

Nog maar een paar weken en dan komt er een eind aan alle coronasteunmaatregelen. Deze eindigen per 1 oktober 2021. Over de afronding van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) heeft het Rijk afspraken gemaakt met de VNG, Divosa en een aantal gemeenten.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.