Op dit moment ligt er een principe akkoord voor een nieuwe cao Gemeenten waarin met terugwerkende kracht over 2021 een besluit zal worden genomen omtrent enerzijds een eenmalige toekenning en anderzijds een procentuele cao stijging over december 2021.

De verwachting is dat dit feitelijk in 2022 tot uitbetaling komt in de salarisadministratie. Dit heeft een oorsprong in het boekjaar 2021 en moet dan ook vanuit voorzichtigheidsprincipe worden opgenomen als uitgaven over 2021. Het is derhalve van belang dat de gemeente een berekening maakt van de financiële impact van deze nabetaling over 2021 en die verwerkt in de jaarrekening 2021. Naast de verwerking in de administratie leidt dit ook tot een rechtmatigheidsvraagstuk ten aanzien van begrotingsrechtmatigheid. De vraag is in hoeverre stelposten voor loonontwikkeling in de huidige begroting 2021 toereikend zijn om deze lasten te kunnen ondervangen.

Astrium adviseert u de impact van het wel of niet verwerken van (de noodzaak tot) een begrotingswijziging en de juiste verwerkingswijze in de jaarrekening 2021. Mocht dit tot een begrotingswijziging leiden dan is het van belang dat formele besluitvorming hieromtrent door de Raad tijdig, derhalve vóór 31 december 2021, wordt genomen.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.